Türkçe      English
About Us
Charter
TÜRK HASTANE İNFEKSİYONLARI ve KONTROLÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BÖLÜM I

Derneğin Adı:

Madde 1. Derneğin adı; "TÜRK HASTANE İNFEKSİYONLARI VE KONTROLÜ DERNEĞİ"dir.

Merkezi:

Madde 3. Derneğin merkezi ANKARA ilindedir. Diğer illerde şube açabilir.

Derneğin Amacı:

Madde 4. Derneğin amaçları; üyelerinin hastane infeksiyonları alanında eğitim, hasta bakımı, tedavi konularında yüksek standartlar içinde bulunmalarını sağlamak ve hastane infeksiyonlarının önlenmesi, kontrolü, tanı ve tedavisinde teknik ve bilimsel imkânların geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Derneğin Çalışma Alanı:

Madde 5. Dernek çalışmalarında kamuya dönük faaliyetler ve kamu yararı önde gelir. Dernek amaçları doğrultusunda çalışırken; tüm resmi ve özel kuruluşlarla, gerçek ve tüzel kişilerle, gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapar, onlardan yardım alır, onlara yardım eder. Gerekli izni almak şartı ile yurtdışı kuruluşlarla da işbirliği yapar.

Dernek amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki konularda ve şekilde çalışmalar yapar:
 1. Hastane infeksiyonları alanında belli standartları sağlamak için ilgili kuruluşlar ile işbirliği içinde çalışmak,
 2. Hastane infeksiyonlarının önlenmesi, kontrolü, tanı ve tedavisindeki yenilik ve gelişmeleri yakından izleyerek üyelerini bilgilendirmek,
 3. Toplum kalkınmasına yönelik projeler geliştirmek ve uygulamak, bu çalışmalar sırasında ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 4. Üyelerine veya hastane infeksiyonları alanında çalışan kişilere çeşitli araştırmalar için katkıda bulunmak, yurtiçi ve yurtdışı burslar sağlamak,
 5. Üyelerine veya hastane infeksiyonları alanında çalışan kişilere yurtiçi ve yurtdışı konu ile ilgili toplantılara katılabilmeleri için destek sağlamak,
 6. Üyelerine, hizmet verdiği kişilere ve hastane infeksiyonları alanında çalışmada bulunanlara amaçları doğrultusunda eğitim vermek ve bu nedenle kongre, seminer, sempozyum, konferans, panel düzenlemek ve yayınlar yapmak.
Derneğin Çalışma Hacmi:

Madde 6. Dernek amaçlarını geliştirmek için;
 1. Şubeler, tesisler, işletmeler kurabilir.
 2. Her türlü ayni, nakdi bağışlar ve gönüllü hizmetler kabul edebilir.
 3. Her türlü hukuki sözleşmeler ve tasarruflar yapabilir.
 4. Gerekli izni almak şartı ile, aynı amaç ile çalışan milletlerarası kuruluşlarla işbirliği yapabilir, onlarla yardımlaşabilir ve onlara üye olabilir.
Bölüm II:

Derneğin Üyeleri

Madde 7.
Derneğin dört türlü üyesi vardır:
 1. Asli üyeler: Derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
 2. Fahri üyeler: Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
Fahri üyeler dernek genel kuruluna katılabilirler, ancak oy kullanamazlar.

Madde 8. Derneğin merkez ve şubelerine üye olabilmek için;
 1. Derneğin amacına yönelik faaliyetlerde bulunabilecek gerçek kişi olmak
 2. Yönetim kurulunca hazırlanan giriş formunu doldurmak gerekir.
Madde 9. Üyelik başvurusu en geç 30 gün içinde karara bağlanır ve karar başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Reddedilen başvurular için gerekçe göstermek zorunluluğu yoktur.

Madde 10. Üyelikten ayrılmak isteyenler, bu isteklerini yönetim kuruluna yazılı olarak bildirerek üyelikten ayrılırlar.

Madde 11. Dernek üyeliği aşağıdaki durumlarda yönetim kurulu kararı ile sona erer:
 1. Ölüm,
 2. Derneğe üye iken medeni haklarını kullanma yetkisini kaybetmek.
 3. Dernek tüzüğüne aykırı hareket etmek.
Madde 12. Aidatını ve borcunu ödemeyen üyeler yönetim kurulunca yazılı olarak uyarılır ve kendilerine ödemede bulunmaları için 30 gün süre verilir. Geçerli bir mazerete dayanmaksızın borcunu bu süre içinde de ödemeyenlerin üyelikleri yönetim kurulunca silinir ve durum kendilerine taahhütlü bir yazı ile bildirilir. Borçları kanuni yoldan ödetilir.

Kaydı silinen üye, kararın kendisine tebliğinden itibaren genel kurula itiraz etme hakkı ilk olağan/olağanüstü genel kurula kadar saklı tutulur.

Madde 13. Dernek tüzüğüne, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uymayanlar, şeref ve haysiyet kırıcı davranışlarda bulunanlar, derneğe ait yer ve kuruluşlarda dedikodu yapanlar, üyeler arasında geçimsizliğe neden olanlar, siyasi veya ideolojik münakaşa veya propaganda yapanlar yönetim kurulunca disiplin kuruluna sevk edilirler.

Madde 14. Üyeler eşit haklara sahiptirler. Üyeler arasında ırk, dil, din ve siyasi kanaat farkı gözetilemez. Hiçbir üyeye ayrıcalık tanınamaz. Her üyenin ilgili olduğu genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üyeler oylarını bizzat kullanabilirler, diğer üyelerin aracılığı ile oy kullanamazlar.

Bölüm III:

Derneğin Organları:

Madde 15. Derneğin organları şunlardır:
 1. Genel kurul,
 2. Yönetim kurulu,
 3. Denetleme kurulu,
 4. Disiplin kurulu,
Genel Kurul

Kuruluşu:

Madde 16. Genel kurul asli üyeler ile, şubelerdeki üyelerin tamamı genel merkez genel kuruluna temsilci olarak katılabilir.

Görevleri:
Madde 17. Genel kurul aşağıdaki hususları görüşüp, karara bağlar:
 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
 3. Yönetim ve Denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi.
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki vermesi,
 6. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip, aynen veya değiştirerek onaylanması,
 7. Dernek şubelerinin açılmasına karar verilmesi,
 8. Derneğin feshedilmesi,
 9. Yönetim kurulunca gösterilen diğer teklifleri inceleyip karara bağlamak
Madde 18. Genel kurul iki yılda bir kez Nisan ayı içinde olağan olarak toplanır. Genel kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hâllerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine, sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde 19. Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu ilden başka bir yerde yapılamaz.

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı:

Madde 20. Salt çoğunlukla toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Ancak derneğin feshi veya tüzüğün değiştirilmesi için birinci toplantıda en az 2/3 çoğunluk aranır. Çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantıda kararlar katılanların 2/3 çoğunluğu ile alınır. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurullarının üye tamsayısının iki katından az olamaz.

Toplantı ve Görüşme Usulleri:

Madde 21. Toplanma çoğunluğu sağlanınca durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendirdiği bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır. Önce toplantıyı yönetmesi için bir başkan, daha sonra bir başkan vekili ve iki kâtip üye seçilir. Genel kurulu, genel kurul başkanı, onun geçici olarak yokluğunda başkan vekili yönetir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler, başkan ve başkan vekili ile imzalarlar. Bu tutanak ve ekleri toplantı sonunda gereği yapılmak üzere yönetim kuruluna verilir. Genel kurul toplantısında sadece gündemdeki konulur görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Oylama şekilleri genel kurulun kararına bağlıdır.

Yönetim Kurulu:

Kuruluşu:

Madde 22. Yönetim kurulu iki yıl için genel kurul tarafından gizli oyla seçilen 7 üyeden oluşur. Asil üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu taktirde yedek üyelerin aldıkları oy sayısına göre göreve çağrılmaları zorunludur.

Görevleri:
Madde 23. Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
 1. Derneği temsil etmek,
 2. Dernek yönetimi ile ilgili yönetmelik ve yönergeler çıkarmak,
 3. Kanun ve yönetmelikteki defterleri tutmak.
 4. Yabancı uyruklu kişilerin derneğe alınması halinde 10 gün içinde mahalli mülki amirlere bildirmek,
 5. Kanun ve tüzükte belirtilen yetkileri kullanmak.
 6. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
 7. Genel Kurul yetkisi ile taşınmaz mal satın almak derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa etmek, devlet tahvili hazine bonosu veya her nevi tahvil veya hisse senedi satın almak.
 8. Kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek.
 9. Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporu düzenleyerek denetim kuruluna sunmak.
 10. Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak.
 11. Derneğe üye alınmasına veya üyelikten çıkarılmasına karar vermek.
Görev Bölümü:

Madde 24. Yönetim kurulu ilk toplantısında bir başkan, bir başkan vekili, bir genel sekreter, bir muhasip üye seçer ve bunların görev ve yetkilerini şayet yönetmelikte belirtilmemişse tespit eder. Başkan 2 yıl süre ile seçilir. Başkanlık görevi en fazla 4 yıldır. Dört yıl süre ile başkanlık yapan bir üye tekrar başkan seçilemez. Ancak yönetim kurulunda görev alabilir.

Toplantıları Başlatmak ve Karar Yeter Sayısı, Gündemi, Görüşme Usulü:

Madde 25. Yönetim kurulu yılda en az üç kez toplanır. Toplantıya çağrı başkanca yapılır. Yönetim kurulu salt çoğunlukla toplanır, katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Kararlar bir deftere yazılarak, toplantıya katılan bütün üyelerce imzalanır. Karara muhalif olanlar muhalefet nedenlerini yazarlar. İzinsiz ve özürsüz olarak arka arkaya üç toplantıya katılmayanların üyeliği yönetim kurulu kararı ile düşer. Yönetim kurulunda, yedek üyelerin göreve çağrılmalarına rağmen salt çoğunluk sağlanamazsa olağanüstü genel kurul kararı alınarak yeniden yönetim kurulu seçilebilir. Bunun için gerekli tutanak yönetim kurulu karar defterine yazılır. Herhangi bir sebeple boşalan üyelik için sıradaki yedek üye yönetim kurulunca göreve davet edilir ve durum yedek üyeye yazılı olarak bildirilir.

Madde 26. Denetleme Kurulu Genel Kurul tarafından seçilecek olan 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur.

Denetleme kurulu ilk toplantısında bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçer. Denetleme kurulu en az altı ayda bir toplanır. Denetleme kurulunda, yönetim kurulunda uygulanan usuller uygulanır. Toplantı salt çoğunlukla yapılır. Kararlar salt çoğunlukla alınır.

Görevleri:

Madde 27. Denetleme kurulunun görevleri şunlardır:
 1. En geç 6 ayda bir ve belirsiz zamanlarda derneğin bütün hesap ve işlemlerini yönetim kurulunun işlem ve faaliyetlerini, derneğin mali durumunu incelemek ve denetlemek.
 2. Denetim sonucu düzenlenecek raporları yönetim kuruluna ve genel kurul toplantısından önceki hazırlanacak yıllık raporları genel kurula sunmak.
 3. Gerektiğinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak.
Disiplin Kurulu:

Madde 28. Disiplin kurulu genel kurul tarafından seçilecek 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Tüzükte belirtilen cezaları uygular.

Disiplin Cezaları:

Madde 29. Disiplin cezaları şunlardır:
 1. Sözlü uyarı,
 2. Yazılı uyarı,
Madde 30. Otuz gün içinde yönetim kurulu aracılığı ile genel kurula yazılı olarak ceza hakkında itiraz edilebilir.

Danışma Kurulu:

Madde 31. Danışma kurulu yönetim kurulu tarafından, derneğin amaç ve faaliyet alanında bilgi, deneyim ve yetenekleri bulunan kişiler arasından seçilecek 3-11 üyeden oluşur. Kurul üyelerinin çalışma süresi 5 yıldır. Yeniden seçilmek mümkündür. Süresi dolmadan boşalan üyeliğe yönetim kurulunca atama yapılır.

Görevleri:

Madde 32. Danışma kurulunun görevleri şunlardır:
 1. Genel kurul ve yönetim kurulunca tespit edilen konularda inceleme yapıp, rapor hazırlamak,
 2. Derneğin amaç ve faaliyet alanı ile ilgili inceleme ve araştırma yapmak.
Dernek Müdürlüğü:

Madde 33. Gerektiği taktirde yönetim kurulu kararı ile dernek işlerinin yürütülmesi için bir müdür ve yeteri kadar personel görevlendirilebilir. Bu görevlerin gönüllü hizmetle karşılanması esastır. Ancak gerekirse bu görevler ücretli çalışanlarca da yürütülebilir.

Bölüm IV:

Şubeler:

Madde 34. Gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açılabilir. Şubelerin açılabilmesi amacıyla yönetim kurulunca yetki verilen 3 kişilik kurucular kurulu, şube açılacak yerin en büyük mülki amirine şube kuruluş bildirimi ve gerekli belgelerle başvuruda bulunur.

TEMSİL: Şubelerin yönetim ve denetleme kurulu asil üyeleri genel merkez genel kurulunda tabii delege olarak şubeleri temsil ederler. Buna ilave olarak şubelerdeki üyelerin tamamı genel merkez genel kuruluna temsilci olarak katılabilir.

Şubelerin organları şunlardır:
 1. Genel kurul,
 2. Yönetim kurulu,
 3. Denetleme kurulu.
Madde 35. Şubelerde genel kurul toplantıları, iki yılda bir genel merkez genel kurulundan en az iki ay önce yapılır.

Madde 36. Şube genel kurulları;
 1. Şube yönetim kurulunun 5 asil üyesi ile asil üye sayısınca yedek üyelerini,
 2. Üç asil ve üç yedek üyeden oluşan şube denetleme kurulunu,
 3. Dernek genel kuruluna katılacak delegeleri seçer.
 4. Şube yönetim kurulu ile denetleme kurulu raporlarını inceler, karara bağlar. Yönetim kurullarının aklanması hususunda karar verir.
Madde 37. Dernek organlarında ve çalışmalarında uygulanan usuller şubeler için de geçerlidir.

Bölüm V:

Muhasebe İşleri:

Madde 38. Derneğin muhasebe işleri muhasip üyeler tarafından yürütülür. Defterler ve belgeler usulüne uygun olarak ve her an denetime hazır bir biçimde düzenlenir.

Harcama Usulleri:

Madde 39. Yönetim kurulunca karar altına alınan veya işbirliği yapılması gereken harcamalar yönetim kurulu başkanı veya genel sekreter ile muhasip üyenin birlikte imzalayacakları banka çekleri ile yapılır. Günlük harcamalar için yönetim kurulunca belirlenen bir veya birkaç mutemede avans verilebilir. Her mutemet almış olduğu avanslardan yapmış olduğu harcamalara ait belgeleri muhasibe teslim ederek mahsup yaptırmak zorundadır. Mutemedlere verilecek avansın miktarı ve mahsup süresi yönetim kurulunca belirlenir.

Bölüm VI:

Derneğin ve şubelerinin gelirleri:

Madde 40. Derneğin gelirleri şunlardır:
 1. Üyeliğe ilk girişte alınacak aidat ve yıllık aidat,
 2. Çeşitli hizmetler karşılığında sağlanan gelirler,
 3. Mal varlıklarından elde edilen gelirler,
 4. 5253 sayılı kanuna uygun olarak yapılan bağışlar ve yardımlar,
 5. Derneğin merkez ve şubelerinin gelirleri.
Aidatlar:

Madde 41. Yıllık üye aidatı ve giriş aidatı miktarı Genel Kurul tarafından Yönetim kuruluna yetki verilerek belirlenir. Giriş aidatını bir ay içinde ödemeyen üyelerin üyeliğe kaydı hükümsüz sayılır.

Bölüm VII:

Çeşitli Hükümler:

Madde 42. Dernek yönetim kurulu 5253 sayılı kanun ve bu tüzük hükümlerine uygun olarak her türlü konuda yönetmelikler yapmaya yetkilidir.

Madde 43. Dernek yönetim kurulu uygun görmediği bağışları kabul etmeyebilir.

Madde 44. Derneğin varlığı ve gelirleri ile derneğin amaçlarının gerçekleştirilmesi imkansız hale geldiğinde, genel kurulun 2/3 çoğunluğu ile dernek feshedilebilir. Dernek sona erince veya mahkemece kapıtılmasına karar verilirse yönetim kurulu tasfiye kurulu olarak görev alır. Fesih sonunda derneğin mal varlığı aynı amaçla çalışan bir dernek veya vakfa genel kurul kararı ile devredilir.

Madde 45. Derneğin basınla olan ilişkilerini yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği kişiler düzenler.

Madde 46. Herhangi bir sebeple göreve çağrılan yedek üyeler, ayrılan asil üyelerin görev sürelerini tamamlarlar.

Madde 47: Derneğin Borçlanma Usulleri

Genel Kurulda alınacak kararla gerekli yerlerden gerekli miktar borçlanılarak borçlanma sağlanabilir.

Madde 48: Derneğin İç Denetim Şekilleri

Derneğin iç denetimi, dernekler kanunu ve dernek tüzüğüne göre Denetleme Kurulu tarafından yapılır.

Madde 49: Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği

Dernek tüzüğü Genel Kurulda görüşülür ve genel kurula katılanların 2/3'ünün oyuyla karara bağlanır.

Dernek organlarını oluşturana kadar derneği yönetecek olan geçici yönetim kurulu listesi aşağıda belirtilmiştir.

Dernek Geçici Yönetim Kurulu:

Derneğin Kurucuları:

Prof. Dr. Serhat ÜNAL (Başkan)
Prof. Dr. Semra ÇALANGU
Prof. Dr. Mehmet DOĞANAY
Prof. Dr. Metin ÇAKMAKÇI
Doç. Dr. Hakan LEBLEBİCİOĞLU
Uzm. Dr. Başak DOKUZOĞUZ
Uzm. Dr. Mustafa Aydın ÇEVİK (Sekreter)
Copyright © 2000-2011 •  hider.org.tr  •   Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği
Designed & Developed by