Türkçe      English
About Us
Mission and Vision

Misyonumuz:

 • Sağlık kurumlarının, etkili infeksiyon kontrol önlemlerini eksiksiz uygulayarak, tüm hastalar ve sağlık çalışanları için daha güvenli bir yer olmasını sağlamaktır.
 • Geleceğin sağlık hizmetlerinde en önemli iki konu hastalıkları önlemek ve sağlık harcamalarını azaltmak olacaktır. HİDER bu misyonu ile hastalıkları önleme ve sağlık harcamaları azaltma hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunacaktır.

Başarı İçin Gerekenler Şu Şekilde Özetlenmiştir:

 • Hem eldeki kanıtların, hem de bunların uygulanması ile alınan sonuçların (klinik, ekonomik ve hasta memnuniyeti bazlı) integre edilmesi gerekmektedir.
 • Tüm sağlık kurumlarının ve çalışanlarının, hesap verebilirliliği, hasta ve sağlık çalışanı güvenliğini ana değerleri olarak kabul etmiş olmaları gerekmektedir.
 • Veri toplama ve risk değerlendirmede özellikle digital teknoloji uygulamalarının çok önemli olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle yeni inovatif teknolojik uygulamaların arttırılması gerekmektedir.
 • Ulusal ve uluslararası işbirliktelikleri önemlidir ve sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir.

Stratejiler 2015-2020:

 • Etkili infeksiyon önleme ve kontrol uygulamalarının, hasta güvenliği ve kalite iyileştirme programlarının en önemli konusu olduğu farkındalığının arttırılması,
 • İnfeksiyon önleme ve kontrolü ile ilgili araştırma ortamının sağlanması ve iyileştirilmesi,
 • Sağlık hizmetine bağlı infeksiyonlarla ilgili verilerin, karşılaştırılabilir olması, belirli bir standard ve kalitede toplanması için yapılan ve yapılacak çalışmalara destek verilmesi,
 • Eğitim çalışmaları ile kanıta ve araştırmalara dayalı bilgilerin infeksiyon kontrol profesyonelleri ve tüm sağlık çalışanları, hasta, hasta yakını ve toplum ile paylaşılmasına devam edilmesi,
 • Ulusal ve uluslararası işbirlikteliklerinin eğitim, araştırma ve bilgi paylaşımında sürekliliğinin sağlanması.TÜRK HASTANE İNFEKSİYONLARI VE KONTROLÜ DERNEĞİ'NİN KURULUŞ MİSYONU

 • Tıp ve hemşirelik öğrencilerini hastane enfeksiyonları konusunda bilgilendirmek ve bu konuda yeterli bilgi ve eğitime sahip mezunlar yetiştirmek
 • Konunun uzmanlarının güncel verilerle donatılmasına yardımcı olmak
 • İlgili kişilerin bir araya gelmesiyle daha geniş çaplı ve verimli çalışmaların yapılmasını sağlaması
 • Hastane enfeksiyonları insidansını azaltarak toplum sağlığına ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak
TÜRK HASTANE İNFEKSİYONLARI VE KONTROLÜ DERNEĞİ'NİN KURULUŞ VİZYONU

 • Sağlık çalışanları ve topluma verdiği hizmetler nedeniyle üyesi olmaktan övünç duyulan ulusal ve uluslararası düzeyde saygın bir dernek yapmaktır.Copyright © 2000-2011 •  hider.org.tr  •   Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği
Designed & Developed by