Sayın Üyelerimiz

Üyelerimiz tarafından, derneğimize "Medikal Depo Koşulları" konusuyla ilgili görüş sorulması nedeniyle aşağıdaki bilgilendirme ve açıklama yapılmıştır.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Medikal Depo Koşulları Hakkındaki, 26.12.2017 tarih ve 80981279-549 sayılı yazıda "ilaç ve tıbbi sarf malzemelerin uygunsuz koşullarda saklanmasının özellikle yoğun bakım üniteleri gibi kritik hastaların tedavi gördüğü kliniklerde hastane enfeksiyonlarında artışa neden olabileceği düşünüldüğünden, sağlık tesislerinde bulunan Enfeksiyon Kontrol Komiteleri tarafından ilgili depolama alanlarından ve bu alanlarda depolanan ilaç ve tıbbi sarf malzemelerden sürüntü örneklerinin alınması, analiz sonuçlarının raporlanması ve değerlendirilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur" ifadesi yer almaktadır.

Rutin ortam kültürleri gereksiz iş gücü kaybı ve maliyete neden olmakta ve sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyon hızları ile ilişkili olduğuna dair hiçbir bilimsel veri bulunmamaktadır.

Bu kapsamda, ilaç ve tıbbi sarf malzeme depolarında saklama ve depolama koşullarının düzenlenmesi, rutin temizliğinin yapılması yeterlidir. Enfeksiyonların önlenmesi konusunda ortam kültürünün alınmasının hiçbir katkı sağlamaması sebebiyle yüzeylerden sürüntü örneğinin alınması uygun olmayacaktır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği
www.hider.org.tr